سامانه جامع مدیریت مزرعه

مدیریت صحیح کشاورزی نیاز به ابزار دارد. ابزارهایی که به کشاورز و کارشناس در تصمیم‌گیری‌های مهم کشاورزی کمک کند. انتخاب رقم مناسب برای کاشت، تعیین تاریخ کاشت، تعیین نیاز سرمایی باغات و سامانه مدیریت هوشمند مزرعه از مهمترین ابزارهایی است که به زودی در این پلتفرم در اختیار شما قرار داده خواهد شد.

image

به زودی ...

خدمات پلتفرم

مدیریت، ثبت و تحلیل وقایع مزرعه

ثبت و رصد اطلاعات متغیر در مزرعه شامل: اطلاعات قطعه، اطلاعات انبار کشاورز، اطلاعات مکانیزاسیون و حسابداری مزرعه

مدیریت علف‌های هرز

امکان جستجو و شناسایی علف های هرز، تهیه نسخه علف کش و کنترل تخصصی علف های هرز

ایستگاه هواشناسی مجازی اختصاصی مزرعه

رصد لحظه‌ای و پیشبینی آب و هوا، پیش‌آگاهی و توصیه های هواشناسی کشاورزی

سامانه تاریخ کاشت اختصاصی منطقه

تعیین بهترین تاریخ کاشت گیاه مورد نظر به صورت اختصاصی برای منطقه خودتان

سامانه انتخاب رقم مناسب

انتخاب بهترین رقم برای کاشت با توجه به محدودیت‌های موجود و شرایط آب و هوایی و اقلیمی منطقه

تعیین تراکم کشت و میزان بذر مصرفی

تعیین میزان بذر مورد نیاز و تراکم مناسب برای کاشت گیاه مورد نظر بسته به شرایط مختلف

تعیین مدار آبیاری

تعیین مدار آبیاری برای کشت‌های مختلف با توجه به نیاز آبی گیاه و شرایط آب و هوایی منطقه

سامانه تعیین نیاز سرمایی درختان

بررسی تأمین نیاز سرمایی درختان بسته به شرایط آب و هوایی منطقه

سامانه تعیین تاریخ برداشت

تعیین بازه مناسب تاریخ برداشت و رسیدگی گیاه بسته به شرایط آب و هوایی منطقه

سامانه تقویم سمپاشی

امکان شناسایی آفت و بیماری ها،تعیین زمان سمپاشی و تهیه نسخه پشتیبان

آزمایش خاک ماهواره‌ای

آزمایش خاک و ارائه نقشه تغییرات خصوصیات خاک براساس داده های ماهواره‌ای

خدمات پلتفرم

image

مدیریت، ثبت و تحلیل وقایع مزرعه

ثبت و رصد اطلاعات متغیر در مزرعه شامل: اطلاعات قطعه، اطلاعات انبار کشاورز، اطلاعات مکانیزاسیون و حسابداری مزرعه

مدیریت علف‌های هرز

امکان جستجو و شناسایی علف های هرز، تهیه نسخه علف کش و کنترل تخصصی علف های هرز

ایستگاه هواشناسی مجازی اختصاصی مزرعه

رصد لحظه‌ای و پیشبینی آب و هوا، پیش‌آگاهی و توصیه های هواشناسی کشاورزی

سامانه تاریخ کاشت اختصاصی منطقه

تعیین بهترین تاریخ کاشت گیاه مورد نظر به صورت اختصاصی برای منطقه خودتان

سامانه انتخاب رقم مناسب

انتخاب بهترین رقم برای کاشت با توجه به محدودیت‌های موجود و شرایط آب و هوایی و اقلیمی منطقه

تعیین تراکم کشت و میزان بذر مصرفی

تعیین میزان بذر مورد نیاز و تراکم مناسب برای کاشت گیاه مورد نظر بسته به شرایط مختلف

تعیین مدار آبیاری

تعیین مدار آبیاری برای کشت‌های مختلف با توجه به نیاز آبی گیاه و شرایط آب و هوایی منطقه

سامانه تعیین نیاز سرمایی درختان

بررسی تأمین نیاز سرمایی درختان بسته به شرایط آب و هوایی منطقه

سامانه تعیین تاریخ برداشت

تعیین بازه مناسب تاریخ برداشت و رسیدگی گیاه بسته به شرایط آب و هوایی منطقه

سامانه تقویم سمپاشی

امکان شناسایی آفت و بیماری ها،تعیین زمان سمپاشی و تهیه نسخه پشتیبان

آزمایش خاک ماهواره‌ای

آزمایش خاک و ارائه نقشه تغییرات خصوصیات خاک براساس داده های ماهواره‌ای